KAUPLEJA OÜ PRIVAATSUSTINGIMUSED 

Kaupleja OÜ on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks  ja Sinu õigusi austavaks partneriks.  Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. 

1. MÕISTED 
1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Kauplejal teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Kauplejal Isikuandmeid. 
1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Kaupleja Isikuandmete Töötlemise põhimõtted. 
1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. 
1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. 
1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Kaupleja OÜ teenuseid. 
1.6. Leping on Kaupleja OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping. 
1.7. Veebileht 
www.kaupleja.ee  on  Kaupleja OÜ veebileht.
1.8. Külastaja on isik, kes kasutab 
Kaupleja OÜ veebilehte. 

1.9. Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik. 
1.10. Teenused on igasugused 
Kaupleja OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.

1.11. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse. 
1.12. 
Kaupleja OÜ Andmekaitseametnik on isik, kes järgib Kaupleja OÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta. 

1.13. Müügikanalid on Kaupleja OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal. 

1.14. Tooteportfell on Kaupleja OÜ erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt www.kaupleja.ee.

Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses. 

2. ÜLDSÄTTED 
2.1. Kaupleja on juriidiline isik Kaupleja OÜ, registrikoodiga 
10910223, asukohaga Männiku tee 123, Tallinn, 11216.
2.2. Isikuandmeid võib Kaupleja OÜ töödelda: 
2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid; 
2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse. 

2.2.4.Kaupleja OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Kaupleja OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Kaupleja OÜ valduses olevate Isikuandmetega. 
2.3.1. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada. 

3. PÕHIMÕTTED
3.1. Kaupleja OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest. 
3.2. Kaupleja OÜ eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
3.3. Kaupleja OÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: 
3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek; 
3.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. 
3.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks. 
3.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Kaupleja OÜ soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Kaupleja OÜ andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Kaupleja OÜ saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Kaupleja OÜ andmeid 2 aastat viimasest ostust või kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. 
3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Kaupleja OÜ omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS 
4.1. Kaupleja OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid: 
4.1.1. Andmesubjekti poolt Kauplejale avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, sünnipäev, telefoninumber);
4.1.2. Andmesubjekti ja Kaupleja OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
4.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt Kaupleja OÜ poest või e-poest ostmisel); 
4.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg); 
4.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed; 
4.1.7. Kaupleja OÜ poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu). 

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED 
5.1. Kaupleja OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
5.2. Nõusoleku alusel Töötleb Kaupleja OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Kaupleja OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.
5.3. Õigustatud huvi tähendab Kaupleja OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Kaupleja OÜ Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Kauplejal on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel: 
5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks; 
5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi; 
5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Kaupleja OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks; 
5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine; 
5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;
5.3.6. Teeninduse monitooring Kaupleja OÜ võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Kaupleja OÜ on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks; 
5.3.7. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed; 
5.3.8. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. 
5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Kaupleja OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel. 
5.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Kaupleja OÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust. 

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE 
6.1. Kaupleja OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Kaupleja OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid. 
6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik; 
6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Kaupleja OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel. 

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS 
7.1. Kaupleja OÜ säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Kaupleja OÜ poolt selleks kehtestatud korrale. 
7.2. Kaupleja OÜ on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise. 
7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Kaupleja OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Kaupleja OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 
8.1. Kaupleja OÜ Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele. 
8.2. Kaupleja OÜ ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.
8.3. Juhul kui Kaupleja OÜ saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Kaupleja OÜ endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks. 

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 
9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused: 
9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Kauplejale oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta. 
9.1.2. Kauplejale antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.
9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
9.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta. 
9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale. 
9.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. 
9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
9.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
9.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane. 

10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE 
10.1. Õiguste teostamine: 
10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda NIMETU poole e-posti teel 
info@kaupleja.ee
10.2. Kaebuste esitamine: 
10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Kaupleja OÜ poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi. 
10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD 
11.1. Kaupleja OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda. 
11.2. Kaupleja OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks. 
11.3. Kaupleja OÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Kaupleja OÜ partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Kaupleja OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest
11.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. 
11.5. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD
12.1. Kaupleja OÜ Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest: 
12.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused; 
12.1.2. Kaupleja OÜ organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida Kaupleja OÜ rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena. 
12.1.3. All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida Kaupleja OÜ kasutab.

13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON 
13.1. Kaupleja OÜ Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed: 
13.1.1. Kaupleja OÜ saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@kaupleja.ee

14. MUUD TINGIMUSED 
14.1. Kaupleja OÜ on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab 
Kaupleja OÜ Andmesubjekte www.kaupleja.ee koduleheküljel. Eeldame, et kui asute kasutama Kaupleja OÜ veebilehte www.kaupleja.ee, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.